Giỏ hàng

Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề Con Số

Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề

Chủ Đề Con Số

Chào mừng bạn đến với du học Apec, ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cuốn sách tiếng Đức theo chủ đề. Chủ đề ngày hôm nay mình giới thiệu với các bạn là Chủ đề Con Số. Nếu bạn cũng có thể Tải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề về nhé.

TIẾNG VIỆTTIẾNG ĐỨCTẢI SÁCH

Các số

  

0-20

  
0nullTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
1einsTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
2zweiTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
3dreiTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
4vierTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
5fünfTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
6sechsTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
7siebenTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
8achtTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
9neunTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
10zehnTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
11elfTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
12zwölfTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
13dreizehnTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
14vierzehnTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
15fünfzehnTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
16sechzehnTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
17siebzehnTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
18achtzehnTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
19neunzehnTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
20zwanzigTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề

21-100

  
21einundzwanzigTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
22zweiundzwanzigTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
26sechsundzwanzigTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
30dreißigTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
31einunddreißigTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
33dreiunddreißigTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
37siebenunddreißigTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
40vierzigTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
41einundvierzigTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
44vierundvierzigTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
48achtundvierzigTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
50fünfzigTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
51einundfünfzigTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
55fünfundfünfzigTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
59neunundfünfzigTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
60sechzigTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
61einundsechzigTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
62zweiundsechzigTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
66sechsundsechzigTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
70siebzigTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
71einundsiebzigTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
73dreiundsiebzigTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
77siebenundsiebzigTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
80achtzigTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
81einundachtzigTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
84vierundachtzigTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
88achtundachtzigTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
90neunzigTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
91einundneunzigTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
95fünfundneunzigTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
99neunundneunzigTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
100einhundertTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề

101-1000

  
101einhunderteinsTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
105einhundertfünfTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
110einhundertzehnTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
151einhunderteinundfünfzigTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
200zweihundertTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
202zwei hundertzweiTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
206zweihundertsechsTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
220zweihundertzwanzigTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
262zweihundertzweiundsechzigTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
300dreihundertTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
303dreihundertdreiTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
307dreihundertsiebenTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
330dreihundertdreißigTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
373dreihundertdreiundsiebzigTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
400vierhundertTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
404vierhundertvierTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
408vierhundertachtTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
440vierhundertvierzigTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
484vierhundertvierundachtzigTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
500fünfhundertTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
505funfhundertfünfTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
509fünfhundertneunTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
550fünfhundertfünfzigTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
595fünfhundertfünfundneunzigTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
600sechshundertTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
601sechshunderteinsTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
606sechshundertsechsTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
616sechshundertsechzehnTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
660sechshundertsechzigTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
700siebenhundertTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
702siebenhundertzweiTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
707siebenhundertsiebenTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
727siebenhundertsiebenundzwanzigTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
770siebenhundertsiebzigTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
800achthundertTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
803achthundertdreiTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
808achthundertachtTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
838achthundertachtunddreißigTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
880achthundertachtzigTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
900neunhundertTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
904neunhundertvierTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
909neunhundertneunTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
949neunhundertneunundvierzigTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
990neunhundertneunzigTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
1000eintausend 1001-10000Tải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
1001eintausendeinsTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
1012eintausendzwölfTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
1234eintausendzweihundertvierunddreißigTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
2000zweitausendTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
2002zweitausendzweiTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
2023zweitausenddreiundzwanzigTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
2345zweitausenddreihundertfünfundvierzigTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
3000dreitausendTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
3003dreitausenddreiTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
3034dreitausendvierunddreißigTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
3456dreitausendvierhundertsechsundfünfzigTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
4000viertausendTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
4004viertausendvierTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
4045viertausendfünfundvierzigTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
4567viertausendfünfhundertsiebenundsechziTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
5000fünftausendTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
5005fünftausendfünfTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
5056fünftausendsechsundfünfzigTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
5678fünftausendsechshundertachtundsiebzigTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
6000sechstausendTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
6006sechstausendsechsTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
6067sechstausendsiebenundsechzigTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
6789sechstausendsiebenhundertneunundachTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
7000siebentausendTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
7007siebentausendsiebenTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
7078siebentausendachtundsiebzigTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
7890siebentausendachthundertneunzigTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
8000achttausendTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
8008achttausendachtTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
8089achttausendneunundachtzigTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
8901achttausendneunhunderteinsTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
9000neuntausendTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
9009neuntausendneunTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
9012neuntausendzwölfTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
9090neuntausendneunzigTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
10.000zehntausendTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề

>10000

  
10.001zehntausendeinsTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
20.020zwanzigtausendzwanzigTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
30.300dreißigtausenddreihundertTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
44.000vierundvierzigtausendTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
100.000einhunderttausendTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
500.000fünfhunderttausendTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
1.000.000eine MillionTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
6.000.000sechs MillionenTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
10.000.000zehn MillionenTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
70.000.000siebzig MillionenTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
100.000.000einhundert MillionenTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
800.000.000achthundert MillionenTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
1.000.000.000eine MilliardeTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
9.000.000.000neun MilliardenTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
10.000.000.000zehn MilliardenTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
20.000.000.000zwanzig MilliardenTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
100.000.000.000einhundert MilliardenTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
300.000.000.000dreihundert MilliardenTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề
1.000.000.000.000eine BillionTải Sách Tiếng Đức Theo Chủ Đề

Trên đây Du Học Apec vừa chia sẻ với các bạn cuốn Sách Tiếng Đức Chủ Đề Con Số. Hy vọng rằng bài viết này sẽ hữu ích cho bạn trong việc chinh phục Tiếng Đức. Nếu bạn thấy bài viết này hữu ích, Bạn hãy chia sẻ bài viết này để lan tỏa giá trị nhé.

Trân trọng!

Đội Ngũ Du Học APEC

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: 

📞 Hotline/Zalo: 0969 762 488  |  0936 126 566
📧 Email: lienhe@apec.vn
🌏 Website: https://apec.vn
📌 Add: Số 26, Ngõ 108/50 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội 

💖 Apec.vn thông tin về du học, định cư, xuất khẩu lao động ở  hầu hết các nước trên thế giới như:
✔️ Xuất khẩu lao động | Du học Đức 
✔️ Xuất khẩu lao động | Du học Canada
✔️ Xuất khẩu lao động | Du học Úc
✔️ Xuất khẩu lao động | Du học Đài Loan
✔️ Xuất khẩu lao động | Du học Hàn Quốc
✔️ Xuất khẩu lao động | Du học Nhật Bản
+ Và nước khác trên thế giới như: Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Hungary...

Bài Viết Chủ Đề Tiếng Đức Khác

👉 Sách Từ Vựng Tiếng Đức - Phương Pháp Tiếp Cận Dựa Theo Chủ Đề
👉 Tiếng Đức Chủ Đề Động Vật
👉 Tiếng Đức Chủ Đề Thể Thao
👉 Tiếng Đức Chủ Đề Địa Lý
👉 Tiếng Đức Chủ Đề Con Số
👉 Tiếng Đức Chủ Đề Cơ Thể
👉 Tiếng Đức Chủ Đề Tính Từ
👉 Tiếng Đức Chủ Đề Động Từ
👉 Tiếng Đức Chủ Đề Nhà Ở
👉 Tiếng Đức Chủ Đề Món Ăn
👉 Tiếng Đức Chủ Đề Đời Sống
👉 Tiếng Đức Chủ Đề Vận Chuyển
👉 Tiếng Đức Chủ Đề Văn Hóa
👉 Tiếng Đức Chủ Đề Trường Học
👉 Tiếng Đức Chủ Đề Thiên Nhiên
👉 Tiếng Đức Chủ Đề Quần Áo
👉 Tiếng Đức Chủ Đề Dược Phẩm
👉 Tiếng Đức Chủ Đề Thành Phố
👉 Tiếng Đức Chủ Đề Sức Khỏe
👉 Tiếng Đức Chủ Đề Kinh Doanh
👉 Tiếng Đức Chủ Đề Công Nghệ
👉 Tiếng Đức Chủ Đề Các Vật

Từ Khóa Liên Quan Đến Sách Tiếng Đức

Danh mục tin tức

Du Học Đức, Du Học Nghề Đức